Sample title

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO). Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie przekazuje w dalszej części informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.   

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) ZGK Krzeszów Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie (zwany dalej Zakładem) z siedzibą ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów, 
NIP: 865-21-43-882, REGON: 830431619.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@zgk-krzeszow.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 RODO oraz innych przepisów prawa, które wskazują na konieczność przetwarzania danych.

4. Dane osobowe Odbiorcy usług, Zakład może przekazywać: 
1) osobom upoważnionym przez Zakład tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, 
2) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 
3) innym odbiorcom – tj. Poczta Polska, komornik sądowy, które według obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy. Odbiorcy usług mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

10. Zakład przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

11. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych archiwizacyjnych, przez okres do 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

12. Ponadto Zakład będzie przechowywał dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

RODO